FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

Meno, priezvisko, titul : …………………………………………………………………………………………

Adresa bydliska: ………………………………………………………………………………………………….

Telefónne číslo/ email: …………………………………………………………………………………………..

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto oznamujem, že

 odstupujem  od zmluvy

v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou DROBNÝ SVET s.r.o. (ďalej len ako „predávajúci“).

Ako spotrebiteľ týmto odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Číslo objednávky a faktúry: ……………………………………………………………………………………….

Dátum objednania: …………………………………………………………………………………………………

Dátum prevzatia tovaru: …………………………………………………………………………………………..

Tovar, ktorý ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru): 

………………………………………………………………………………………………………………………….

Dôvod vrátenia výrobku (nepovinný údaj): 

………………………………………………………………………………………………………………………….

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa uhradenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny: ……………………………………………………………………………………

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ……………………………………………………………………..

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

V ………………………, dňa ………………., podpis spotrebiteľa ……………………………………….